I. ANYASÁGI TÁMOGATÁS

Az anyasági támogatás egyszeri ellátás, amelynek gyermekenkénti összege jelenleg 64.125 forint, ikergyermek esetén gyermekenként 85.500 forint. Jellege szerint ún. „kelengyepénz", amely az újszülött gyermekre tekintettel jár.

A támogatást a magyar származású vagy magyar állampolgárságú gyermekre tekintettel a támogatásra jogosult vér szerinti anya/örökbefogadó szülő/gyám (továbbiakban: édesanya) - állampolgárságától függetlenül - igényelheti, amennyiben a gyermek 2017. június 30. után született, a gyermek születésétől számított hat hónapon belül. A kérelmet az édesanya a magyar állampolgárságú, hazailag anyakönyvezendő (vagyis külföldön született) gyermekek esetében akkor is benyújthatja, ha a születés hazai anyakönyvezése még nem történt meg.

Az anyasági támogatás iránti kérelmet a lap aljáról letölthető adatlapon lehet benyújtani. Amennyiben a kérelmet a konzulátuson kívánják benyújtani, úgy kérjük, hogy az időpontra a hiánytalanul kitöltött adatlapot is hozzák magukkal!  A kérelmező édesanyának be kell mutatnia a személyazonossága igazolására alkalmas érvényes arcképes igazolványát (útlevél, szig, jogosítvány), valamint a gyermek születési anyakönyvi kivonatát. Örökbefogadó szülő, valamint gyám által benyújtott kérelem esetén csatolni kell az örökbefogadást engedélyező gyámhatósági határozatot, illetőleg a gyámkirendelő határozatot is.

Fontos, hogy az igénylőlapokon ne tüntessenek fel magyar lakcímet, még akkor sem, ha egyébként állandó lakhelyük Magyarországon van, mivel ebben az esetben a belföldi kérelmezőkre vonatkozó szabályok szerint lehetne a kérelmet beadni. Mindig a tényleges életvitel szerinti tartózkodás helyszíne az irányadó, ezt valamilyen okirattal alá kell támasztani (pl. külföldi közüzemi számla, külföldi címet tartalmazó személyi okmány) a kérelem mellékleteként. Bár az igénylőlapon nem szerepel külön rubrika, az Államkincstár kéri a külföldi számlaszám mellett az IBAN kód szerepeltetését a 21. pontnál, vagy kérik az IBAN-t tartalmazó bankszámlakivonat csatolását a kérelem mellé.

Amennyiben több mint hat hónap telt el a születés óta, úgy igazolási kérelem beadásának van helye. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 53.§ (3) bekezdése alapján a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követően, de legkésőbb az elmulasztott határidő utolsó napjától számított 45 napon belül lehet igazolási kérelmet előterjeszteni. Jogszabály alapján az igazolási kérelemben az esetleges akadályoztatás tényéről kell nyilatkozni, ugyanakkor ha a gyermek születésétől számítva 1 év már eltelt, úgy igazolási kérelem sem adható be.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási kérelem elbírálásában, kiutalásában a konzul nem játszik szerepet, kizárólag a kérelem átvételénél és továbbításánál működik közre.

Figyelem! A kérelem - ügyfélkapu regisztrációt követően - ide kattintva elektronikusan is benyújtható, illetőleg postai úton is beküldhető (Magyar Államkincstár Családtámogatási és Egészségbiztosítási Főosztályának címezve, 1081 Budapest, Fiumei út 19/A.).

Amennyiben mégis személyesen kívánja benyújtani a kérelmet, akkor időpontot kell foglalni külképviseletünkhöz (Pristina) a https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu oldalon keresztül. A kérelem önállóan is benyújtható, vagy akár a születés hazai anyakönyvezése iránti kérelemmel együttesen is, azonban a személyes benyújtáshoz mindenképp szükséges az előzetes időpontfoglalás. 

II. FIATALOK ÉLETKEZDÉSI TÁMOGATÁSA (FÉTÁM) - ún. "Babakötvény"

Életkezdési támogatásként jelenleg egyszeri, 42.500 forint támogatási összeg jár, amelyet a Magyar Államkincstár a gyermek részére nyitott életkezdési letéti számlán ír jóvá. A számlán elhelyezett összeget - egészen a gyermek nagykorúságáig - a Magyar Államkincstár évenként növeli az inflációval megegyező mértékű kamattámogatással. Az így felhalmozott megtakarításról a 18. életévét betöltött gyermek rendelkezhet.

A kérelmet a gyermek születését követően lehet benyújtani. Az életkezdési támogatás legkorábban 2018. január 1. napjától igényelhető a 2017. június 30. napja után született gyermekek után. A FÉTÁM kérelemről az anyasági támogatással közös formanyomtatvány harmadik oldalán kell nyilatkozni, de a FÉTÁM időkorlát nélkül önállóan is igényelhető, amelyhez külön formanyomtatványt kell kitöltetni (letölthető a lap alján).

Figyelem! A kérelem - ügyfélkapu regisztrációt követően - ide kattintva elektronikusan is benyújtható, illetőleg postai úton is beküldhető (Magyar Államkincstár Családtámogatási és Egészségbiztosítási Főosztályának címezve, 1081 Budapest, Fiumei út 19/A.).

Amennyiben mégis személyesen kívánja benyújtani a kérelmet, akkor időpontot kell foglalni külképviseletünkhöz a https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu oldalon keresztül.

Magyar állampolgárságú, már anyakönyvezett gyermek esetén a gyermek magyar, személyazonosításra alkalmas igazolványának (ESZIG/SZIG vagy ennek hiányában Útlevél), valamint a kérelmező (szülő vagy más törvényes képviselő) személyazonosításra alkalmas igazolványának másolatát is be kell mutatni. Örökbefogadó szülő, valamint gyám által benyújtott kérelem esetén csatolni kell továbbá a fentieken túl az örökbefogadást engedélyező gyámhatósági határozatot, illetőleg a gyámkirendelő határozatot is.

 

III. Letölthető tájékoztatók, adatlapok [kérjük, hogy az adatlapokat mindig kéken fogó tollal szíveskedjen kitölteni, aláírni, valamint keltezni (aláírás helye, ideje)]: