E-SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY

 

2016. január 1-jétől magyar állampolgárok részére új típusú, elektronikus magyar személyi igazolvány került kiállításra. A bevezetésre került állandó személyazonosító igazolvány amellett, hogy vizuálisan tartalmazza a jelenlegi személyazonosító igazolvány adattartalmát, elektronikus tároló elemmel rendelkezik. 2017 májusától lehetőség nyílt az elektronikus személyi igazolvány (továbbiakban E-szig) iránti kérelmek külképviseleteken történő benyújtására. Ennek lehetősége kapcsán az alábbiakról szeretnénk tájékoztatni:

 

Külképviseleten csak magyar állampolgár nyújthat be állandó E-szig iránti kérelmet (ideiglenes személyazonosító igazolványt a külképviseleten nem lehet kérelmezni).

Figyelem! Elektronikus aláírás (E-sign) igénylésére a külképviseleteken nincs mód, azt a kérelmező az E-szig birtokában utólag elektronikusan, vagy magyarországi kormányablaknál személyesen kérelmezheti.

A kérelem benyújtásának előfeltétele, hogy a magyar állampolgár kérelmező adatai aktív állományban szerepeljenek a magyar személyi és lakcímnyilvántartásban. Fontos, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában ne legyen eltérés a kérelmező névviselése vagy családi állapota tekintetében a kérelem és a nyilvántartásban tárolt adatok között. 

A kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani (meghatalmazott útján való eljárásra nincs lehetőség). Az új típusú okmány bármikor igényelhető, nem kell megvárni a régi típusú személyi igazolvány érvényességének lejártát.

Az E-szig érvényessége:

 • 0-18 éves korig 3 év,
 • 18-65 év között 6 év,
 • 65 év felett ugyancsak 6 év,

A 65. életévet betöltött jogosult kérheti, hogy a részére határidő nélküli érvényességi idejű személyazonosító igazolvány kerüljön kiállításra. A határidő nélküli érvényességi idejű személyazonosító igazolvány tároló elemet nem tartalmaz, érvényességi idejeként a kiállítást követő 60. év január első napját tüntetik fel.

Kiskorúak E-szig kérelme:

Cselekvőképtelen kiskorúak esetében (14 év alatt) az E-szig kiállításához mindkét szülő személyes megjelenésére és aláírására szükség van. Amennyiben csak az egyik szülő tud személyesen megjelenni, akkor a másik szülő hozzájáruló nyilatkozatát is be kell mutatnia. A hozzájáruló nyilatkozatot a személyesen meg nem jelent szülő más külképviseleten/ okmányiordában/ közjegyző előtt írhatja alá. A meg nem jelent szülő érvényes személyi igazolványának vagy útlevelének másolatát is be kell mutatni.

A korlátozottan cselekvőképes kiskorú (14 év feletti) a kérelmét saját maga is előterjesztheti.

Benyújtandó dokumentumok:

 • személyazonosság igazolásához az alábbi okmányok egyike:
  • érvényes vagy 1 évnél nem régebben lejárt állandó személyi igazolvány vagy
  • érvényes magyar útlevél vagy
  • érvényes, magyar hatóság által kiállított, kártya formátumú vezetői engedély,
  • érvényes, külföldi okmány (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány)
 • a kérelmező magyar lakcímkártyája (ha ilyennel rendelkezik)
 • Ha a kérelmező érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal nem rendelkezik, a kérelemhez be kell mutatnia a magyar hatóság által kiállított és a névviselés megállapítására alkalmas születési vagy házassági anyakönyvi kivonatát,
 • magyar adókártya és TAJ (betegbiztosítási) kártya (ha ilyennel rendelkezik)

Kérjük, hogy az ügyintézés megkönnyítése érdekében a kérelem benyújtásához – amennyiben rendelkezik azzal – hozza magával a korábban kiállított magyar személyazonosító igazolványát és a lakcímkártyáját, a személyazonosság és a személyes adatok megállapítása érdekében pedig magyar útlevelét, vezetői engedélyét, a névviselést igazoló magyar anyakönyvi kivonatát, illetve személyazonosításra alkalmas külföldi okmányát!

Az E-szig előreláthatólag 3-4 hét alatt készül el. Felhívjuk figyelmét, hogy a magyar kiállító hivatal az E-sziget kizárólag arra a külképviseletre továbbítja, amelyen a kérelmet benyújtotta. Más külképviseletre vagy magyar okmányirodába nem kérheti a Koszovóban igényelt E-szig átvételét.

Kérelem benyújtására előzetes időpont egyeztetés alapján kerül sor, időpont az időpontfoglaló rendszeren keresztül kérhető. A személyazonosító igazolvány eljárás – amennyiben előző igazolványa nem volt, vagy, ha volt, akkor nem ugyanabban az évben kérvényez másodjára – díjmentes.

Az E-szig személyazonosításon túli egyéb elektronikus funkcióiról ezen a weboldalon olvashat.

A kiállított E-szig a személyazonosság igazolására és Európán belüli külföldre utazásra az eddig megszokott módon már használható.

A kérelem benyújtásakor a kérelmező arcképét, ujjnyomatát és aláírását az ügyintéző rögzíti.

Nem kell ujjlenyomatot adni, ha a magyar állampolgár a 12. életévét még nem töltötte be; az ujjnyomat adását a kérelmező visszautasítja (figyelem! ebben az esetben a kiállított E-szig nem lesz alkalmas azon funkciókra, amelyek az ujjnyomatnak a chip-en való tárolásához kötöttek); ujjnyomat adására fizikailag képtelen.

 A kérelem benyújtásakor a kérelmező kap egy PIN-borítékot, amely tartalmazza az E-szig-hez kapcsolódó PIN-kódot, PUK-kódot és egy kódot, amellyel az ügyfél az E-szig birtokában elektronikusan ügyfélkaput nyithat a www.magyarorszag.hu oldalon. A PIN-kód az E-szig által biztosított szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, amelyet az E-szig átvétele után lehet megváltoztatni. A PIN aktiválása nélkül az E-szig adathordozójához kötött funkciók nem használhatók, ugyanakkor az okmány utazásra és személyazonosításra használható! Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a kérelmező elveszíti a PIN kódot tartalmazó borítékot, mielőtt megkapná a személyi igazolványát, a külképviselet az új PIN-kód beszerzésében nem tud közreműködni, és azt csak belföldi okmányirodában lehet kérelmezni! A külképviselet a téves megadás folytán blokkolódott PUK kód feloldására sem illetékes.

Társadalombiztosítási azonosító jel, adóazonosító jel rögzítése

Az E-szig iránti kérelem előterjesztésekor a konzuli tisztviselő ellenőrzi annak tényét, hogy a kérelmező a kérelem benyújtásakor rendelkezik társadalombiztosítási azonosító jellel, illetve adóazonosító jellel. Eredménytelen lekérdezés esetén az E-szig tároló elemére nem kerül rögzítésre a társadalombiztosítási azonosító jel, illetve az adóazonosító jel.

Kérjük, hogy amennyiben rendelkezésre áll, az ügyintézésre szíveskedjenek magukkal hozni a TAJ kártyájukat és az adókártyájukat is.

Vészhelyzet esetén értesítendő személy telefonszámának rögzítése (nem kötelező)

A kérelmező a vészhelyzet esetén értesítendő személy telefonszámának rögzítése iránti kérelmét az eljáró hatóságnál terjesztheti elő az E-szig kiadására irányuló kérelem előterjesztésével egyidejűleg, illetőleg az E-szig birtokában (két telefonszám rögzítésére van lehetőség).

A kérelem elutasítása, jogorvoslat

A kérelem elutasítására akkor kerül sor, ha az ügyfél

 • olyan külföldön történt anyakönyvi esemény hazai anyakönyvezésének kérelmezéséről nem gondoskodott, amely a névviselésére is hatással van
 • nem szerepel a személyi adat-és lakcímnyilvántartásban;
 • a személyi adat-és lakcímnyilvántartás passzív állományában szerepel (pl. korábbi külföldre távozás okán);
 • utazásban korlátozott (külföldre utazási tilalom hatálya alatt áll).

A kérelmező az elsőfokú elutasító határozat ellen fellebbezést nyújthat be, melyet a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül terjeszthet elő. A fellebbezést azon a külképviseleten kell benyújtani, amely a megtámadott döntést hozta.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről a kérelmezőnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt.

 

Az eljárás illetéke és díja

Az E-szig eljárás illeték- és konzuli díjmentes.